/ / / සදහම් සිසිලෙන් නැවුණු සක්දෙවිදුන් | සක්කපඤ්ඤ සුත්‍රය – දීඝ නිකාය

සදහම් සිසිලෙන් නැවුණු සක්දෙවිදුන් | සක්කපඤ්ඤ සුත්‍රය – දීඝ නිකාය

මුද්‍රණ ගාස්තු ගෙවා ධර්මදාන සදහා ලබාගත හැකියි.

නොමිලේ බාගත කර ගන්න Download