/ / / සත්ත අරිය ධනය | සප්තාය්‍යර්‍ ධනය සරල බසින් සවිස්තරව

සත්ත අරිය ධනය | සප්තාය්‍යර්‍ ධනය සරල බසින් සවිස්තරව

මුද්‍රණ ගාස්තු ගෙවා ධර්මදාන සදහා ලබාගත හැකියි.

නිධානයක් නිධන් කිරීමට ධනයක් තිබිය යුතුය. අනුගාමික පුණ්‍ය නිධානය පිණිස අවශ්‍ය වනුයේ සත්‍ය ආය්‍ය ධනයයි. ති්‍රවිධ පුණ්‍යකි්‍රයා, දශ පුණ්‍ය කි්‍රයා, දශ කුශල කර්මස්ථ දශ පාරමිතා, සත්තිස් බෝධිපාක‍ෂික ධර්ම, අටතිස් මංගල්‍යධර්ම, කරණීය ධර්ම, ති්‍රවිධ අර්ථචර්යා සතර සංග්‍රහ වස්තු, පඤ්ච මහ පරිත්‍යාග, සමථ විදර්ශනා භාවනා ධ්‍යාන අභිඥා ආදී නොයෙක් නමින් දැක්වෙන කුසල කර්ම සියල්ලම වනුයේ සත්‍ය ආර්ය ධනය පදනම් වීමෙනි. සත්ත ආර්ය ධනය සෑම කුශල ධර්මයකටම මූලික හේතුව බැවිනි.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

නොමිලේ කියවා, බාගත කර ගන්න.

Download