/ / / අසිරිමත් බුදුගුණ දෙසුම | කාලකාරාම සුත්‍රය

අසිරිමත් බුදුගුණ දෙසුම | කාලකාරාම සුත්‍රය

මුද්‍රණ ගාස්තු ගෙවා ධර්මදාන සදහා ලබාගත හැකියි.

නොමිලේ බාගත කර ගන්න Download