අසමසම බුදු පියාණෝ

මුද්‍රණ ගාස්තු ගෙවා ධර්මදාන සදහා ලබාගත හැකියි.

“දෙතිස් මහාපුරිස් ලකුණු සහිත ගුණානිසංස”

යම් ඒ ලක්‍ෂණයන්ගෙන් යුක්ත වු මහා පුරුෂයන් වහන්සේට නොවෙනස්වන පැවතුම් (නිෂ්ඨා) දෙකක් වන්නේ ය. අන් තුන්වැන්නක් නැත්තේ ය. එවැනි මහා පුරුෂයන් වහන්සේ ගේ මහා පුරුෂ ලක්‍ෂණ
දෙතිස් වන්නේය, එහි ආනිසංස පැවතුම් ද දෙකක් වන්නේය.

නොමිලේ බාගත කර ගන්න Download