/ / / අභිධර්ම ප්‍රකාශය | ප්‍රථම භාගය 1939

අභිධර්ම ප්‍රකාශය | ප්‍රථම භාගය 1939

මුද්‍රණ ගාස්තු ගෙවා ධර්මදාන සදහා ලබාගත හැකියි.

අභිධර්මය ප්‍රකාශය (ප්‍රථමභාගය) නම් වූ මේ පොත මුලින්ම හමුවූයේ නා උයන සෙනසුනේ පුස්ථකාලයේ පැරණි පොත් අතර තිබීය. එය ඡායාපිටපතක් ලෙස ගෙන සකසා තිබූ පොතකි. පැරණි බොහෝ පොත පත නිවැරදි අර්ථ පෙළ අටුවා ටීකා ආදියට අනුව ලියා ඇති බැවින් ත්‍රිපිටකය සේ විශ්වාස කල හැකිය.

නොමිලේ බාගත කර ගන්න Download