මහාචාර්ය රේරුකානේ චන්දවිමල මහා නායක ස්වාමිපාදයන් වහන්සේ