පූජ්‍යපාද ශාස්ත්‍රවේදී අම්පාරේ කුසලධම්මාලංකාර ස්වාමීන් වහන්සේ