ශාස්තෘෘන් වහන්සේගේ දායාදය | ධමදායාද සූත්‍රය ඇසුරෙන්

“ධයම‍්ර්‍ාසධ සර්‍ං නත්‍ථි එතං පිවථ භියඛෙවා

සසර සැරිසරන සත්‍්වයාට ඇත්‍ිවන ජාත්‍ි ජරා වයාධිර්‍රණ සසෝක පරිසද්ව දුක්ඛ සදෝර්‍නස්ස උපායාස අපරිය සම්ප්පරසයෝග පරිය විපරසයෝග ඉච්ඡා විඝාත්‍ ආදී වූ අනන්ත්‍ දුක් කම්ප්කසටාළු උපනුපන් සෑර්‍ භවයකදී ර්‍ විඳීර්‍ට සිදු වන්සන් යග එ් දුක්වලින් බඩගිනි පිපාසාදියට ද ඇත්‍ැම්ප් සරෝගාදී දුක්ඛයන්ට දල පිළියම්ප් වශසයන් ආහාර පාන සබසහත්‍් ආදී පිළියම්ප් ඇත්‍්සත්‍් නර්‍ුත්‍් ඒවා ත්‍ාවකාලික යග නැවත්‍ හට සනාගන්නා ස්වභාවයට පත්‍් කිරීර්‍ට සනා හැකි යග සලාව ඇත්‍ි ආගම්ප් ඇදහිලි ශාන්ත්‍ිකර්‍මාදී කිසිවකින් ද ඒවාට නිෂ්ටාවට නැත්‍ි කළ හැකි පිළියර්‍ක් ද නැත්‍ග

මුද්‍රණ ගාස්තු ගෙවා ධර්මදාන සදහා ලබාගත හැකියි.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

නොමිලේ කියවා, බාගත කර ගන්න.

Download