නිවන් දැකීමේ කෙටි මග

“තත‍ථ කතමා සති? යා මති අනුසසති පටිසසති සති සරණතා ධාරණතා අපිලාපනතා අසමමුසනතා සති සතිත‍ද්‍රියං සතිබලං සමමාසති, අයං වුචචති සති”

සිහිය නම් කවරේ ද? යම් සතියක්, නැවත සිහි කිරීමක් පෙරටුව සිහි කිරීමක්, සිහියක්, සිහි කරන ආකාරයක්, ධරණ බවක්, අරමුණු නො ඉල්පෙන බවක්, නො මුලාවන බවක්, සති ඉන‍ද්‍රියක්, සති බලයක්, සම්මා සතියක් ඇත්තේ වේ ද, මෙය සතිය යැයි කියනු ලැබේ.

“සරනති තාය, සයං වා සරති, සරණමතතමෙව වා එසාති සති”

යම් ශක්ති විශේෂයකින් අරමුණු සිහි කරවත් ද, තමන් සිහි කරේ ද, සිහි කිරීමේ ශක්ති මාත්‍රය හෝ සතිය නම් වේ.

සිතෙහි යෙදෙන කුසල චිත්ත වීථීයක තමන් හා එක්ව යෙදෙන අනෙකුත් නාම ධමයන්ට (චෛතසිකයන්ට) අරමුණු සිහි කර ගන්නට උපකාර වන චෛතසිකය “සතිය”නම් වේ.

_

මුද්‍රණ ගාස්තු ගෙවා ධර්මදාන සදහා ලබාගත හැකියි.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

නොමිලේ කියවා, බාගත කර ගන්න.

Download