ආනාපානා සති දේශනාව

ඒ ආනාපානසති කමටහනින් ධ්‍යාන උපදවාගෙන දස කසිණ සමාපත්ති උපදවා ගත් බැවිනුයි පුබ්බේ නිවාසානුසස්ති ඥානය සහ දිබ්බ චකඛු ඥානය උපදවා ගන්න පුලූවන් උනේ. එයින් පැහැදිලි වෙනවා ආනාපානසති කර්මස්ථානය සෑම කමර්මස්ථාන භාවනාවකටම පුරෝගාමි වෙමින්, අග්‍ර වූ, ශ්‍රේෂ්ඨ වූ, ජෙෂ්ඨ වූ, උත්තම වූ භාවනා කමර්මස්ථානයක් වන බව. මහා සති පට්ඨාන සුත්‍රාන්ත දේශනාවේ තියෙනවා භාවනා කමර්මස්ථාන විසි එකක්. එයින් දෙකක්, පමණක් සමථ පූර්වාංගම භාවනා, අනිත් සියල්ලම සෘජුවම විදර්ශනා භාවනා. ඒ සියලූම කමර්මස්ථානයන්ට මුලින් ප්‍රකාශ කොට වදාළේ ආනාපානසතියයි.

මුද්‍රණ ගාස්තු ගෙවා ධර්මදාන සදහා ලබාගත හැකියි.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

නොමිලේ කියවා, බාගත කර ගන්න.

Download